Søkeresultat for: krever Verdens helseorganisasjon

Antall treff: 208
i brev til politi og påtalemyndighet 16. mars med en rekke pålegg vedrørende behandlingen av brudd på smittevernloven. Korona-epidemien krever at riksadvokaten gir nasjonale retningslinjer for en sakstype – smitterisiko - som i utgangspunktet ikke er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer. Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det

Fra"Retningslinjer smittevern 160320":
og den prioritet situasjonen krever. 2 av 5 I ovennevnte rundskriv heter ...

Fra"RAs Retningslinjer Smittevern 200320":
og den prioritet situasjonen krever. 2 av 5 I ovennevnte rundskriv het ...
Les mer
Økokrim si trusselvurdering for 2022 er klar. Økokrim gir ut trusselvurderingar annakvart år som del av sitt førebyggjande arbeid. Trusselvurderinga for 2022 inneheld blant anna Ukraina-krigen si betydning for kriminalitetsbildet innanfor Økokrim sine områder. Les Økokrim si trusselvurdering her.

Fra"2022 Trusselvurdering Økokrim":
mangfold. En bærekraftig økonomi krever en utvikling som sikrer at alle mennesker ...
Les mer
hos riksadvokaten om gjengkriminalitet har styrket oppfatningen om at politiets innsats i dag er koordinert og målrettet. Samtidig krever denne kriminalitetsutfordringen både en intensivert og målrettet innsats i det reaktive sporet, men også at forebyggende virkemidler aktivt tas i bruk. Riksadvokaten har derfor funnet det påkrevet å forsikre seg om at den samlede innsatsen
Les mer
Sæther. Riksadvokaten understreker også at en målrettet innsats mot arbeidslivskriminalitet er viktig for å hindre undergraving av velferdsstaten. Det krever et tett samarbeid på tvers av politidistrikter, særorganer og med andre offentlige kontrollorganer og næringslivet.
Les mer
mener en endring av regelverket for lagringstid for registrerte brukere av IP-adresser, bør vurderes. Effektiv etterforsking av grenseoverskridende nettovergrep krever blant annet godt samarbeid med utenlandske polititjenester og mulighet for sikring av digitale spor. Når det gjelder sistnevnte, er det ingen tvil om at den begrensede lagringstiden for informasjon om bruker av IP-adresser hindrer effektiv
Les mer
3/2009, som bes innskjerpet overfor relevant personell. Slikt midlertidig tilbakekall av føreretten etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3 krever skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold som kan medføre tap av slik rett.

Fra"Midlertidig tillbakekall av førerett":
"rutinemessig" grunnlag. Som kjent krever midlertidig tilbakekall av føreretten etter vegtrafikkloven § ...
Les mer
at videoen ble utilstrekkelig sladdet. En kan heller ikke se at det foreligger grov uaktsomhet. Etter Høyesteretts praksis krever dette at det foreligger en "kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet" (Rt. 1970 s. 1235). I ettertid er det lett å se at det var uheldig at politiet ikke enten
2014 var preget av mange initiativ fra riksadvokatens side. Ett av de viktigste var å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere den såkalte "Monika-saken" i Hordaland i et læringsammenheng. 2014 innebærer et viktig skille hva gjelder etterforskingssituasjonen i politiet. I løpet av året ble det etablert en felles forståelse om at riksadvokatens "diagnose" er riktig; det
Les mer