Type: Årsrapport

Virksomheten ved Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene har i 2020 vært preget av omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det totale antall saker til behandling har imidlertid vært høyt og det har blitt utført et betydelig antall aktorater.
Les mer
Måloppnåinga ved dei regionale statsadvokatembeta var i 2019 tilfredsstillande. Saksmengda har auka markant dei seinere åra. Restansane har gått ned. Antall rettsdagar er nesten tilsvarande rekordåret 2016, og mykje tid er brukt til fagleiing av politiet.
Les mer
Statsadvokatene avgjorde også i 2017 eit høgt antall saker, i alt 63 612. Antall rettsdagar på 3 419 er det nest høgaste i siste femårsperiode. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaksbehandlinga er på 19 dagar og 86,7 prosent av sakene er behandla innan 30 dagar. I saker med gjerningsperson under 18 år var måloppnåinga 86,7 prosent.  Verksemda ...
Les mer
Riksadvokaten har ved brev av 6. august 2013 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet for 2012.Det er bedt i brevet om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.
Les mer
Statsadvokatene avgjorde også i 2016 eit høgt antall saker, i alt 74 138. Dette er det nest høgste tall nokon gong. Antall rettsdagar har heller aldri vore så høgt som i 2016, med i alt 3 974 rettsdagar utførd av statsadvokatane, det vil seie ei auking på heile 729 dagar, eller 22,5 prosent. Måloppnåinga er ...
Les mer
Kommunikasjonkontroll (ofte omtalt som KK) er normalt skjult telefonavlytting og innhenting av trafikkdata dvs. hvilke telefoner som har vært i kontakt med hverandre, når og hvor. Særlig telefonavlytting har vært regnet som et vesentlig inngrep i personvernet, og politiets bruk av denne etterforskningsmetoden er derfor nøye lovregulert. Stortinget har i juni 2016 vedtatt en utvidet ...
Les mer