Type: Rettspolitiske initiativ

Høyesterett gir i dom av 28. september d.å uttrykk for at det er behov for en avklaring fra lovgiverhold om hvor langt ordningen i straffeloven § 57 rekker når det gjelder elektronisk kontroll med kontaktforbud. Riksadvokaten anmoder i brev til Justis- og beredskapsdepartementet om at departementet vurderer nødvendige lov- og forskriftsendringer.    
Les mer
Politi og påtalemyndighetens arbeid med saker om vold og overgrep mot barn har fått et kvalitetsløft, men det er bekymring knyttet til at sakene blir liggende etter (det første) avhøret. I brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår riksadvokaten enkelte regelendringer som vil gi noe mer fleksibilitet for politiet i etterforskingen av disse sakene.
Les mer