Type: Riksadvokatens skriftserie m.v.

En arbeidsgruppe nedsatt 23. april 2018 avga 13. juli d.å. sin rapport om effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere påtaleinterne tiltak for om mulig å sikre at ingen hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Rapporten er publisert i Riksadvokatens skriftserie nr. 1/2018.
Les mer
I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til riksadvokaten for 2016 punkt 4.1 vises det til regjeringens mål om å styrke kontakten mellom offentlig forvaltning og brukerne. For å realisere denne målsetningen fant riksadvokaten det hensiktsmessig å gjennomføre en brukerundersøkelse, rettet mot domstolene. Den nærmere gjennomføringen av undersøkelsen, resultatene og de tiltak den foranlediger, er beskrevet i ...
Les mer
På oppdrag fra riksadvokaten identifiserte en arbeidsgruppe i 2015 ulike feil og mangler ved politiets etterforsking av dødsulykker i trafikken. På denne bakgrunn besluttet riksadvokaten i brev av 18. januar 2016 nødvendige strakstiltak. Etter en høringsrunde kommer riksadvokaten nå med samlede tilrådinger til politi og påtalemyndighet. Disse skal bidra til en likere og bedre straffesaksbehandling ...
Les mer