Type: Riksadvokatens skriftserie m.v.

Den såkalte «Monika-saken» i Hordaland har som kjent vært gjenstand for en omfattende medieomtale. Det har kommet frem at saken ble henlagt av Hordaland politidistrikt 15. august 2012 som intet straffbart forhold, men at man etter klage fra bistandsadvokaten besluttet å gjenoppta etterforskingen i mai 2014.
Les mer
Riksadvokatens arbeidsgruppe om avhørsmetodikk i politiet overleverte sin rapport til Riksadvokatembetet i dag 8. oktober 2013. Riksadvokaten gir gruppen honnør for utførelsen av oppdraget. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videreutviklingen av denne viktige etterforskingsmetoden og den vil nå bli sendt på høring. Les rapporten og riksadvokaten pressemelding her.
Les mer
Politiet og påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon. Man kan derfor ikke avvente resultatene av en gransking, jf. brev herfra til Justis- og beredskapsdepartementet av 12. august 2013.Riksadvokaten har i likelydende brev av 15. august 2013 med vedlegg til politimestrene i Søndre Buskerud og Oslo, sjefen for Kripos, Oslo statsadvokatembeter og Det nasjonale statsadvokatembetet bedt ...
Les mer
Utvalget som har gjennomgått Økokrims såkalte «Transocean-sak» overleverte 13. juni sin rapport til riksadvokaten. Rapporten skal ut på høring og vil bli fulgt opp av riksadvokaten.
Les mer
Riksadvokaten har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter for politiet og Folkehelseinstituttet. Gruppen har fått i oppdrag å foreslå standardisert mandat i sakkyndige uttalelser i saker som gjelder mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol mv. Den er bedt om å avgi rapport innen 1. oktober 2013.
Les mer
Det er gjennomført en evaluering av den såkalte Acta-saken fra Rogaland. Evalueringen har munnet ut i et evalueringsnotat som er oversendt statsadvokatene og politimestrene ved riksadvokatens brev 11. desember 2012.
Les mer
Avhør er den viktigste etterforskingsmetoden og kvaliteten til avhørene er følgelig av sentral betydning. Som kjent er riksadvokaten opptatt av at straffesaksehandlingen skal være effektiv og av høy kvalitet, og den metodikk som anvendes vil gjennomgående være gjenstand for analyse og vurdering både generelt og i enkeltsak. På bakgrunn av innspill til Riksadvokatembetet den senere ...
Les mer