Type: Riksadvokatens skriftserie m.v.

Årlig obligatorisk opplæring av alle påtalejurister og etterforskere, blant annet i bruk av etterforskingsplan, står sentralt i oppfølgingen av Bergwall-rapporten. Det samme gjelder føring av saksbehandlingslogg for å sikre bedre notoritet, klarere ansvarsforhold og tydeligere beslutningsprosesser ved internasjonalt samarbeid, samt en forsterket fagledelse fra statsadvokatene. Lærdommene fra denne og andre saker er sentrale premisser i ...
Les mer
Statsadvokatane har for fyrste gong undersøkt same type saker frå heile landet for å sjå om kvaliteten på etterforskinga og påtalearbeidet er god nok. Mishandling mot nærståande og valdtekt er dei fyrste sakstypene som er undersøkt på slik systematisk måte. Resultata gir statsadvokatane og politimeistrane eit godt grunnlag for å utforme målretta tiltak for å ...
Les mer
En arbeidsgruppe oppnevnt av riksadvokaten har foreslått et standardisert mandat for politiets anmodninger om sakkyndige uttalelser ved mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Gruppen har også utarbeidet en kort veiledning for påtalemyndigheten i politiet. Riksadvokaten gir sin tilslutning til gruppens anbefalinger.
Les mer
Riksadvokaten og Politidirektoratet har gitt ut en felles handlingsplan for å heve kvaliteten på etterforsking og påtalearbeid i hele landet. Selv om det utføres etterforsking og påtalearbeid av meget høy kvalitet i en rekke saker, har riksadvokaten, som ansvarlig for straffesaksbehandlingen, lenge uttrykt bekymring for at kvaliteten har vært svært ujevn og for manglende rekruttering ...
Les mer
Riksadvokaten slutter seg i det alt vesentlige til synspunktene i arbeidsgruppens rapport om «Monika-saken», og mener den må følges opp med konkrete tiltak i politidistriktene. I sitt avsluttende brev understreker riksadvokaten også politimestrenes rett og plikt til å handle når vedkommende blir gjort oppmerksom på forhold som gir grunn til å stille spørsmål ved behandlingen ...
Les mer
Riksadvokaten har gitt Utrykningspolitiet i oppdrag å gjennomføre en analyse av politiets etterforsking og straffesaksbehandling av dødsulykker i trafikken, samt trafikkulykker med betydelig personskade. Rapporten ble 11.12.2015 formelt overlevert til Riksadvokatembetet og Politidirektoratet.
Les mer