Type: Riksadvokatens skriftserie m.v.

Politiets etterlevelse av straffeprosesslovens skranker for tvangsmiddelbruk er blitt bedre, spesielt er bruk av urinprøver redusert. Det viser riksadvokatens oppfølgende rapport om politiets tvangsmiddelbruk.
Les mer
Kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, men det er usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Det viser en rapport fra riksadvokaten, som vil følge funnene opp med ulike forbedringstiltak og en ny undersøkelse i løpet av 2022.
Les mer
Riksadvokatembetet gjennomgår for tiden statsadvokatenes regionale rapporter, og vil publisere en egen nasjonal rapport basert på disse.
Les mer
En arbeidsgruppe opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet og ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn.
Les mer
Statsadvokatene har for andre gang undersøkt samme type saker fra hele landet for å se om kvaliteten i etterforskingen og påtalearbeidet er god nok. Denne gang er det alvorlige voldssaker som er undersøkt på en slik systematisk måte. Inntrykket av politiets arbeid med slike saker er i hovedsak positivt, men det er enkelte forbedringspunkter.
Les mer