Embet: Andre

Riksadvokaten har i samarbeid med Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos utarbeida felles rutiner i arrestordresaker. Rutinane omhandlar behandlinga av saker om nordisk-europeisk arrestordre.
Les mer
Setteriksadvokat Mæland viser i brev av 27.11.19 og 17.12.19 til riksadvokatens tidligere brev og gir ytterligere presiseringer og retningslinjer for politidistriktene og statsadvokatenes videre håndtering av sakene. I brev til Arbeids- og sosialdepartementet av 17.12.19  og til Justis- og beredskapsdepartementet av 07.12.20 redegjør han om status og oppfølging.
Les mer